Tổng công ty Lương Thực Miền Bắc - Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1

Tìm kiếm
 
 1. Thông tin chung về Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1:
- Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 là thành viên thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Công ty được chuyển đổi từ Công ty bột mỳ Vinafood 1, theo quyết định số 4204/QĐ - BNN- QLDN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Trụ sở: 94 Lương Yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 6278 2448   Fax : 04 6278 2457
- Mã số doanh nghiệp : 0107151097
Công ty có hai nhà máy trực thuộc: 

Báo cáo tái chính (sau Kiểm toán) năm 2023

Công ty Cp Bột mỳ Vinafood 1 xin gửi Báo cáo Tài chính năm 2023...

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ...

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bột mỳ Vinafood 1, năm 2024.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ: BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1 thông báo việc thay đổi nhân...