Tìm kiếm

Tin tức & Sự kiện

Báo cáo tái chính (sau Kiểm toán) năm 2023

Công ty Cp Bột mỳ Vinafood 1 xin gửi Báo cáo Tài chính năm 2023 sau kiểm toán.

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1.

Thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền, Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 (mã CK BMV)

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  Thông báo ngày giao dịch cuối cùng lập danh sách cổ đông Công ty CP bột mỳ Vinafood 1 (Mã chứng khoán BMV)