Tìm kiếm

Công bố thông tin

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2024.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2024.

THÔNG BÁO: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền bỏ phiếu, tham dự đại hội cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền bỏ phiếu, tham dự đại hội cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Báo cáo tái chính Quý I năm 2024

Công ty CP bột mỳ Vinafood 1 xin trân trọng gửi Báo cáo tài chính Quý I năm 2024.

Báo cáo tái chính Quý IV năm 2023

Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 xin gửi báo cáo tài chính quý IV năm 2023: