Tìm kiếm

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

12:00:00   16/11/2022
Kính gửi các cổ đông của Công ty,

Công ty xin thông báo việc chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1.

Đính kèm Mẫu "Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản"