Tìm kiếm

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bột mỳ Vinafood 1, năm 2024.

12:00:00   07/06/2024
Vào hồi 08giờ ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.
Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.Đại hội có sự tham dự của 14 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.693.200 cổ phần bằng 97,91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội,cụ thể như sau:
A. BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
- Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 - Chủ tọa;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 - Thành viên.

B.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
- Bà Trần Thị Hảo - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên.

C.NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây: 
Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo).
1. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.


Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố chương trình Đại hội. 


Ông Trần Đức Thắng - Phó giám đốc Công ty, trình bày tại Đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 .
 4. Đại hội đã nghebà Lê Thị Thuyên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng TCHCQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
5. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:
 
TT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (VNĐ)
1.      Tài sản ngắn hạn 389.090.012.467
2.      Tài sản dài hạn. 94.190.832.643
3.      Nợ phải trả 235.938.870.508
4.      Vốn chủ sở hữu 247.341.974.602
5.      Tổng doanh thu 674.968.284.134
6.      Lợi nhuận trước thuế 3.431.136.865
7.      Lợi nhuận sau thuế 3.430.974.602

6. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.


Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty 


7Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiểu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.


Bà Nguyễn Thị Hiểu - Trưởng ban kiểm soát Công ty phát biểu tại Đại hội.


8. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông quaquyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
9. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp –Kế toán trưởng Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
 
STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)
1 Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp     3.431.136.865
2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp              162.263
3 Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2)     3.430.974.602
4 Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang
5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4)     3.430.974.602
6 Phân phối lợi nhuận:  
  - Trích Quỹ đầu tư phát triển :20,75%        711.979.682
  - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 20,0%        686.194.920
  - Chia cổ tức: 59,25% (mỗi CP nhận 84 đồng tương đương 0,84%)     2.032.800.000
7 Lợi nhuận để lại chưa phân phối 
 
 10.Đại hội đã nghe ông Phạm Bình Nguyên – Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại trình bày Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 giai đoạn 2021-2025.


Ông Phạm Bình Nguyên – Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại.

Cuộc họp tiến hành đã biểu quyết các nội dung trên, Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.


Sau đây là các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2024 ĐHĐ CĐ tài liệu